Jak čas běží a i vše v CZSA prochází vývojem dochází i ke změně a jisté formalizaci vztahu mezi CZSA a oficiální reprezentací Czech Skyrunning Team.

Od přelomu roku se do činnosti asociace stále více zapojuje Zdenda Kříž, který postupně bude přebírat činnosti a kompetence spojené se sportovní stránkou asociace, repre a částečně i závody. Na květnové členské schůzi pak bude kandidovat do vedení CZSA na funkci vicepresidenta pro sport, repre a závody.

Protože loni proběhla i první dopingová kontrola v rámci MČR Ultra Sky na L4L po navázání spolupráce mezi CZSA a Antidopingovým výborem ČR a protože i odměny vypsané za výsledky pro repre nejsou zcela zanedbatelné, rozhodli jsme se, členové Czech Skyrunning Team budou muset podepisovat Reprezentační smlouvu.

Vy kdo sledujete dění kolem skyrunningu v Česku již od založení CZSA v roce 2013 jistě víte, že jsme se vždy snažili, aby co nejvíce věcí bylo řešeno co nejveřejněji a nejprůhledněji. Myslím, že to je správný přístup, který se snad zasloužil i o to, že CZSA má důvěru běžců.Dále se tedy můžete seznámit s vzájemnými povinnosti a právy mezi českou reprezentací a CZSA.

A. Povinnosti reprezentanta člena Czech Skyrunning team (dále tým)

 1. Musí být registrovaným členem CZSA (členské příspěvky pro členy repre jsou nepovinné) Pokud sportovec není doposud registrovaným členem a nemá přiděleno ID v CZSA, musí na webu skyrunning.cz vyplnit on-line přihlášku do asociace před podpisem této smlouvy.

 2. Je si vědom, že CZSA přistoupila prostřednictvím Antidopingového výboru ČR ke světovému antidopingovému kodexu, který se tak plně vztahuje na všechny členy asociace. Jako na člena reprezentace je na členy týmu kladen maximální důraz na striktní dodržování tohoto kodexu.

 3. Veřejně se vyjadřovat tak, aby nepoškodil jméno CZSA a skyrunningu jako sportu ani v České republice ani ve světě. Toto se vztahuje i na generálního a hlavního sportovního partnera CZSA. V případě problémů nebo kritiky bude toto směřovat primárně na vedení CZSA.

 4. Pokud se člen týmu zúčastní závodů ME nebo MS (včetně Youth MS) musí tyto závody absolvovat v reprezentačním dresu. (CZSA bude pozitivně hodnotit start v repre dresu i na dalších skyrunning závodech SWS, MČR nebo i jiných závodech zde neuvedených.)

 5. Člen týmu dodá minimálně pět fotografií v repre oblečení ve vysokém rozlišení zproštěné autorských práv pro možnost jejich využití CZSA a jejími partnery. Přednost mají fotografie ze závodů a vyhlášení vítězů.

 6. Členové reprezentace se musí minimálně na závody SWS přihlašovat s uvedením týmu „Czech Skyrunning Team“. Totéž platí i pro závody ME a MS, pokud se do nich registrují závodníci širšího výběru repre samostatně. (Seznam závodů, který členové širšího repre týmu dávají před sezonou CZSA slouží k rezervaci startovních slotů pro konkrétního běžce a závod u společnosti SkyMan, která řídí a organizuje SWS. Tento seznam slouží pouze k zajištěn těchto startovních slotů, ale nenahrazuje standardní registraci. Zhruba měsíc před závodem musí závodník na výzvu obratem potvrdit zájem v závodě startovat a dát informaci, jestli již číslo má nebo ne. Registrace do závodů tuto cestou není zdarma a po odsouhlasení běžcem musí být uhrazena na účet CZSA a CZSA ji uhradí na účet pořadatele nebo SkyMan.)

B. Povinnosti CZSA

 1. CZSA bude mít maximální snahu zajistit pro členy týmu startovní sloty na závody, které člen týmu uvede do svého plánu pro danou sezonu. Až na předem neodhadnutelné výjimky by tyto startovní sloty měly být garantovány na 100%. Pro závody neuvedené v tomto seznamu se CZSA pokusí rovněž o získání slotu, ale s výrazně menší pravděpodobností.

 2. CZSA poskytne členům týmu odměny za výsledky v dané sezoně, které jsou přílohou této smlouvy a budou zveřejněny na webu asociace. Tyto odměny budou z účtu CZSA odeslány na účet reprezentanta nejpozději do 14 dnů od vzniku práva na tuto odměnu za předpokladu, že CZSA bude informována na jaký účet má být zaslána.

 3. CZSA zajistí pro členy týmu repre výbavu ve složení podle dohody a preferencí jednotlivých členů týmu a za podmínek daných pro aktuální rok dodavatelem repre oblečení firmou ATEX.

 4. CZSA zajistí ubytování na akce ME a MS buď hromadně pro celou výpravu zdarma, nebo bude závodníkům na toto ubytování přispívat předem danou částkou stanovenou pro aktuální sezonu (pro rok 2017 je sazba takové náhrady 800,-Kč/noc, max. 3 noci). Závodník, který nevyužije asociací zajištěné a předem nabídnuté hromadné ubytování na takový příspěvek ztrácí nárok.

 5. CZSA garantuje úhradu nákladů spojených se startovným pro účast týmu na ME a MS v rozsahu Sky 6 pozic, Ultra Sky 6 pozic, VK 4 pozice a na Youth MS v rozsahu schválené nominace. Na tyto závody také provádí hromadnou registraci nominovaných závodníků CZSA. Úhrada případných dalších pozic bude podmíněna aktuální finanční situací asociace nebo může být podmíněna výsledkem takto dodatečně nebo navíc nominovaných závodníků. Protože se jedná v skyrunningu vesměs o open závody, mohou se do nich závodníci, kteří mají pochyby o své nominaci na danou akci přihlašovat i samostatně.

C. Porušení povinností člena týmu

 1. Pokud se člen týmu prohřeší proti bodu A.2., bude vyloučen z CZSA i týmu. Ztratí právo na všechny benefity poskytované asociací, je povinen vrátit zpět všechny případné odměny vyplacené mu od okamžiku, kdy se prohřešil proti antidopingovému kodexu nebo v aktuálním roce (dle toho co je delší období). Dále uhradí náklady, které musela CZSA vynaložit na jeho repre výbavu, jako i případné náklady na startovné, ubytování atd..

 2. Pokud se člen týmu prohřeší proti bodu A.3., ztratí právo na všechny benefity poskytované asociací, je povinen vrátit zpět všechny případné odměny vyplacené mu v aktuálním roce.

 3. Pokud se člen týmu prohřeší proti bodu A.4., ztratí právo na všechny benefity poskytované asociací, je povinen vrátit zpět všechny případné odměny vyplacené mu v aktuálním roce. Dále uhradí náklady, které musela CZSA vynaložit na jeho repre výbavu.

 4. Pokud se člen týmu prohřeší proti bodu A.5., uhradí na účet asociace částku 1000,-Kč za každou nedodanou fotografii. Tuto platbu provede nejpozději do dvou týdnů po výzvě ze strany CZSA.

 5. Pokud se člen týmu prohřeší proti bodu A.6., ztratí právo na všechny benefity poskytované asociací v aktuálním roce od závodu ve kterém k porušení povinnosti došlo včetně.

ODMĚNY, BENEFITY PRO REPREZENTACI

Mistrovství Evropy

 

Muži – top 5

Ženy – top 5

1.

20.000

20.000

2.

15.000

15.000

3.

10.000

10.000

4.

7.000

7.000

5.

5.000

5.000

Mistrovství světa Youth

 

Muži – top 3

Ženy – top 3

1.

8.000

8.000

2.

3.000

3.000

3.

2.000

2.000

SWS jednotlivé závody

 

Muži – top 10

Ženy – top 6

1.

13.000

13.000

2.

10.000

10.000

3.

8.000

8.000

4.

6.000

6.000

5.

5.000

5.000

6.

3.000

2.000

7.

2.000

 

8.

2.000

 

9.

2.000

 

10.

2.000

 

SWS celkové hodnocení v disciplíně

 

Muži – top 20

Ženy – top 20

1.

50.000

50.000

2.

30.000

30.000

3.

20.000

20.000

4.

15.000

15.000

5.

10.000

10.000

6.-10.

6.000

6.000

11.-15.

3.000

3.000

16.-20.

2.000

2.000

VKWC jednotlivé závody

 

Muži – top 5

Ženy – top 3

1.

8.000

8.000

2.

5.000

5.000

3.

4.000

4.000

4.

3.000

 

5.

2.000

 

VKWC celkové pořadí za sezonu

 

Muži – top 3

Ženy – top 3

1.

20.000

20.000

2.

10.000

10.000

3.

7.000

7.000

Zde můžete nacházet aktualizované soupisky reprezentačních týmů. Bude se jednat o hlavní Czech Skyrunning Team jehož členové budou bojovat o body v SWS a zároveň z nich bude vytvořen tým i pro European Skyrunning Champs 2017.

Druhým týmem je pak tým mladých, který bude bojovat na Youth World Skyrunning Champs 2017 v Andoře. Souiska je předběžná a finální nominace bude určena po Kraličák SkyRace v začátku července.

ME S Jméno VK Sky Ultra EXT
F Straková Anna
M Zemaník Jan
M Kříž Zdeněk
M Lichý Tomáš
U M Bartas Jan
F Mertová Michaela
M Míl Petr
F Urbancová Zuzana
M Otevřel Vít
M Maceček Tomáš
F Matrasová Kateřina
M Fejfar Ondřej
M Žákovský Petr
M Trtek Libor
M Causidis Marek
F Kocumová Zuzana
M Brýdl Pavel
M Buryška Tomáš
M Novák David
ME S Jméno VK Sky Ultra EXT
WordPress Table
KAT S Jméno VK SKY
U23 M Lichý Tomáš W W
Youth B M Novák David W W
Youth A M Urban Matyáš W W
Youth B M Nezval Ondřej W W
Youth B M Kozlovský Vladimír W W
Youth B M Křeček Jiří W W
U23 M Křivohlávek Tomáš W W
U23 F Galaczová Eva W W
KAT S Jméno VK SKY
WordPress Table