PŘIHLÁŠKA ČLENA CZSA

  PODMÍNKY

 • Prohlašuji, že jsem se seznámil se stanovami CZSA a jako člen CZSA je budu dodržovat. Jsem si vědom toho, že členem CZSA se stanu po schválení mé přihlášky výkonným výborem a po uhrazení členského příspěvku.
 • Zde stáhnete platné znění stanov CZSA
 • POVINNÉ OSOBNÍ ÚDAJE

 • NEPOVINNÉ INFORMACE

 • INFORMACE A SOUHLAS (osobní údaje)

 • Před schválením členství výkonným výborem mohou být informace uvedené v přihlášce zkontrolovány.
 • Zasláním této přihlášky dobrovolně uděluji CZSA souhlas k tomu, aby moje osobní údaje, konkrétně jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, emailovou adresu, telefonní číslo a další informace obsažené v přihlášce uchovávala a zpracovávala po dobu mého členství v CZSA za účelem evidence členů CZSA a poskytování benefitů partnery CZSA. Dále prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé a že jsem byl(a) ze strany CZSA informován(a) o: právu na přístup k osobním údajů; právu na opravu osobních údajů; právu požadovat od CZSA jakožto správci osobních údajů vysvětlení v případě podezření, že ke zpracování osobních údajů dochází v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na výše uvedený účel zpracování); právu požadovat odstranění protiprávního stavu, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů; právu obrátit se v případě uvedeného podezření či odmítnutí odstranění uvedeného protiprávního stavu na Úřad pro ochranu osobních údajů. Žádost o výmaz osobních dat z evidence v případě ukončení členství je možné adresovat na info(at)skyrunning.cz.
 • Příspěvky přijímáme v důvodu průhlednosti financování asociace přednostně na bankovní účet číslo 2000401866/2010. Jako variabilní symbol uveďte své ID v asociaci, které má strukturu - datum narození ve tvaru RRMMDDXXXX (kde XXXX je pořadové číslo vaší přihlášky, které vám zašleme e-mailem jako odpověď na vaši přihlášku např. 0087), případně do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Aktuální výše ročního členského příspěvku je 500,-Kč.
 • Platby členských příspěvků
 • Přihlášku můžete rovněž odeslat vyplněnou v souboru, který stáhnete na níže uvedeném odkaze. Download dokumentů CZSA
 

Ověření přihlášky