Toto je mírně upravená a aktualizovaná verze dopisu, který byl zaslán členům výkonného výboru CZSA, našim partnerům a pořadatelům skyrunning závodů v Česku i všem aktuálním členům CZSA.

Úvodem krátká rekapitulace. V roce 2013 jsem společně s tehdejším výkonným výborem CZSA, ve kterém kromě mě byli Anna Straková, Michaela Mertová a Jan Havlíček zakládal Czech Skyrunning Association. Z důvodů známosti Anky jako TOP běžkyně v zahraničí, vztahů k ISF a vyšší šance na rychlejší přijetí do struktury ISF, byla v počátku předsedou CZSA formálně Anka a já fungoval v pozici místopředsedy/vicepresidenta.

Ti, kdo se kolem skyrunningu pohybují a pohybovali, ví, že naprostá většina práce kolem CZSA byla beztak na mně. V roce 2017 hlasováním valné hromady jsem na pozici předsedy/presidenta nahradil Anku, ale z hlediska práce a odpovědnosti se na věci prakticky nic nezměnilo a vše fungovalo v podstatě stejně jako předtím.

Nemyslím si, že je nejlepší, pokud svou práci hodnotí člověk sám za sebe. Tedy zkusím v této situaci vyjádřit jen svůj zcela subjektivní pohled s tím, že si nedělám iluze o tom, že řada lidí jej může mít odlišný.

Jsme v zemi, která nemá ideální podmínky pro skyrunning, je zde absence vysokých hor, ochrana přírody a další instituce nám brání dostat se alespoň v těch naších horách do takového terénu, kde by bylo možné najít krásné technické tratě. To pochopitelně limituje organizátory akcí a pro skutečné skyrunning zkušenosti si tak naši běžci musí vyjíždět především k závodům ve vysokých horách (Alpy, Pyreneje). Naše závody pak mohou sloužit především pro možnost srovnání výkonnosti našich běžců a běžkyň na jednom místě, propagaci našeho sportu a přilákání ke skyrunningu i širší masy něž jen naší špičky.

Pro nově vzniklý „malý“ sport s velmi nízkou oficiální členskou základnou je prakticky nemožné dosáhnout na jakýkoli příspěvek na činnost od státu. Strávil jsem hodně času prověřováním možností, jak napojit skyrunning na oficiální sportovní struktury v Česku, ale žádná nebyla ani málo reálná. Nedostatek financí se pak stává překážkou pro jakýkoli rychlejší a širší rozvoj jakéhokoli sportu.

Kromě několika nadšených organizátorů závodů v Česku, kteří pomohli a pomáhají propagovat skyrunning mezi českými běžci, se do značné míry faktická organizace skyrunningu v Česku blíží tomu, čemu se někdy říká „one man show“.

V těchto podmínkách skyrunning v Česku zaznamenal růst a nezpochybnitelné úspěchy. Na mezinárodním poli jsme získali dobrý kredit nejen výkony některých našich TOP běžců a běžkyň (díky moc), ale také aktivitou a prací ve vztahu k ISF zcela srovnatelnou s federacemi dalších významných členů ISF jakými jsou například Španělsko (FEDME), Itálie (FISKY) nebo Portugalsko (FCMP). Troufám si tvrdit, že zde vznikly velmi dobré osobní vztahy na vedení ISF i na vedení ostatních velkých skyrunning federací. Možná by se dalo říci, že CZSA si získala větší respekt za svou práci v zahraničí než v Česku.

Hodně se toho za devět sezon podařilo. V mnoha ohledech se však nedokázalo to, co je pro dlouhodobé fungování sportovní asociace nutné.

Žádný sport nemůže s delší perspektivou fungovat bez spolehlivého a dlouhodobě bezpečně zajištěného financování základních potřeb. CZSA žila a žije v podstatě ze dvou základních příjmů.

Prvním jsou sponzorské dary. Za dobu trvání CZSA (devět sezon) měla asociace tři partnery, kteří do rozpočtu přinesli nějaký konkrétní finanční obnos. Byli jimi HUDY (jeden rok), Bohemia Industry (dva roky) a TFRUN (aktuální generální partner CZSA od roku 2018). Všem za to díky, ale je jasné, že tyto příjmy nemohly tvořit hlavní nebo jedinou část našeho rozpočtu.

Druhým podstatným příjmem byl nebo spíše měl být příjem z členských příspěvků. Od založení CZSA tento zůstal na velmi přiměřené hodnotě 500,-Kč, což je částka, která by neměla většině lidí dělat nejmenší problém, zvláště pak v kontextu možnosti využití řady slev a benefitů našich partnerů, které jsou nabízeny členům. Tato částka měla vyjadřovat podporu běžců sportu, který mají rádi. Bohužel se tato představa minula s realitou. Zkusme si zde položit jen pár čísel. Facebook strana SKYRUNNING.CZ má zhruba 2500 fanoušků. Soukromá skupina na Facebook SKYRUNNING.CZ má přes 1000 členů. Podíváme li se do startovních listin jen tuzemských závodů, tedy vlastně dalšího směrodatného seznamu těch, koho skyrunning oslovuje, dalo by se čekat, že aktivních a platících členů by mohlo být minimálně kolem 600 nebo spíše i více (nemyslím, že počet 1000 členů je nesmyslně přehnané číslo). To s výše uvedeným členským příspěvkem a případným sponzorským darem/dary by vcelku dobře mohlo stačit pro pokrytí základních potřeb naší asociace i určitý rozumný rozvoj.

Bohužel se za celou dobu trvání CZSA nepodařilo přesvědčit alespoň takové množství běžců a běžkyň k podpoře skyrunningu v Česku, které by se výše uvedeným počtům i jen vzdáleně blížilo. Pro ilustraci, největší příjem z členských příspěvků byl v letech 2016 a 2017, kdy činil cca 80000,-Kč. Aktuální příjem z členských příspěvků v roce 2021 je pak cca 60000,-Kč. Tedy počet aktivních a platících členů byl v nejlepších letech zhruba na čtvrtině výše uvedeného minimálního a velmi střízlivého předpokladu.

Ano, zajištění potřebného financování CZSA vidím jako hlavní a podstatný neúspěch v mé činnosti.

Ale vrátím se zpět k hlavnímu důvodu tohoto textu.

Ze zcela osobních důvodů, které nechci dále rozebírat a ani jakkoli veřejně publikovat, jsem se rozhodl, že ke konci roku 2021 rezignuji na post předsedy/presidenta CZSA i jakýchkoli dalších funkcí v CZSA.

(O této skutečnosti jsem již dopisem informoval všechny členy výkonného výboru, naše partnery i pořadatele skyrunning závodů v Česku, všechny aktuální členy CZSA, jako i vedení ISF a další mé přátele z jiných skyrunning federací.)

Pro zajištění dalšího fungování CZSA je potřeba, abych před tímto termínem přenesl veškeré pravomoci speciální plnou mocí na člena vedení CZSA, který povede CZSA do řádné volby provedené mimořádnou členskou schůzí. Toto vedení by mělo přejít na prvního místopředsedu/vicepresidenta, kterým je Jiří Petr. Ten mi ale také 12.8.2021 e-mailem oznámil, že ke konci roku 2021 ukončí činnost ve vedení CZSA především pro konflikt zájmů mezi účastí ve vedení CZSA a pracovním poměrem pro Salomon.

Ani jeden z dalších členů výkonného výboru rovněž není ochotný nebo schopný převzít vedení CZSA na základě plné moci do volby nového vedení CZSA včetně jejího předsedy/presidenta.

Vzhledem k mé rezignaci (Sam Straka) na pozici předsedy/presidenta CZSA a Jirky Petra na pozici místopředsedy/vicepresidenta CZSA k 31.12.2021 a nemožnosti převést alespoň provizorní vedení na někoho z ostatních členů výkonného výboru, je pro jakékoli další fungování CZSA a skyrunningu v Česku nutné najít mezi členy CZSA někoho, kdo vedení převezme. Pokud by se snad schopný a ochotný člověk našel mezi těmi, kdo zatím nejsou oficiálním členem CZSA, může se pochopitelně před svou kandidaturou členem stát.

Hlavním předpokladem pro takového člověka je především nezměrný zápal pro věc, chuť a možnost práci pro skyrunning obětovat mnoho ze své energie a času. Zcela jistě by to měl být člověk z naší komunity, který o běhání v horách něco ví. Pro komunikaci s ISF, ostatními skyrunning federacemi a pořadateli zahraničních závodů je nutná alespoň základní schopnost psané a mluvené angličtiny.

Uvítám tedy jakékoli návrhy a kandidatury na pozici předsedy/presidenta CZSA s tím, že by tato kandidatura měla obsahovat alespoň základní ideu o tom, jaká je další představa fungování, zajištění činnosti, případně i návrh složení nového vedení (výkonného výboru CZSA). Takovou kandidaturu pak prosím zaslat na adresu sam(at)skyrunning(dot)cz.

Jsem připraven na otázky a diskusi k této věci před i po případných kandidaturách a chci se pokusit tuto situaci vyřešit co nejlépe pro CZSA a další fungování skyrunningu v Česku.

Navrhuji následující harmonogram:

První kolo návrhů a kandidatur do 30.9.2021

Druhé kolo návrhů a kandidatur do 31.10.2021

Třetí kolo návrhů a kandidatur do 30.11.2021

Pokud v kterémkoli kole dojde ke kandidatuře/kandidaturám na vedení CZSA budou tyto posouzeny stávajícím výkonným výborem a po pozitivním posouzení předloženy on-line formou mimořádné členské schůzi (tedy projednání a schválení či zamítnutí členy CZSA).

Dojde li ke schválení kandidatury nového vedení (předsedy/presidenta nebo celého výkonného výboru) členskou schůzí v kterémkoli kole, přejde se k předání všeho potřebného ze stávajícího výkonného výboru na nové vedení CZSA.

Nedojde li k ustanovení nového vedení CZSA do 12.12.2021 bude muset členská schůze opět on-line formou dojít k usnesení o ukončení činnosti CZSA s likvidací.

Snažím se věřit, že k tomuto poslednímu scénáři nedojde a děkuji tedy předem za vaše vážné zamyšlení, zda jste někdo z vás schopni a ochotni pro český skyrunning něco konkrétního a přiznám velmi časově náročného udělat.

Samozřejmě předpokládám v případě úspěšné volby nového předsedy CZSA určité časově omezené přechodné období, ve kterém bych s budoucím předsedou/presidentem CZSA provedl předání všeho potřebného k zajištění kontinuity fungování.

Tím rozumím nejen převedení účetnictví (s tím, že bych ještě zajistil uzávěrku za 2021), ale například i převedení dispozičních práv k bankovnímu účtu CZSA.

Dále již jen v bodech uvádím to, co by mělo být také předmětem plynulého předání funkce (bez nároku na úplnost, může být doplněno):

změna oficiálního sídla CZSA žádostí na ministerstvo vnitra (s tím by souvisela i změna daňové příslušnosti k FÚ dle nového sídla CZSA)

administrátorská práva k webu skyrunning.cz, FB stránce SKYRUNNINGCZ, účtu na TWITTER a instagramovému účtu asociace

převedení registrovaných domén nebo dohodu o úhradě těchto domén

Vzhledem k faktu, že za devět sezon si zvyklo můj e-mail sam(at)skyrunning(dot)cz používat velké množství mých známých, přátel i dalších subjektů, potřebuji si ji ponechat. Na oplátku nabízím jako příspěvek českému skyrunningu úhradu nákladů na stávající webhosting i registraci domény (stejně jako jsem to ostatně z vlastních prostředků hradil po celou dobu fungování CZSA doposud).

předání veškerých dokumentů spojených s CZSA v elektronické podobě

předání grafických podkladů používaných pro CZSA v elektronické podobě

předání tabulek a výpočtových modelů pro RANKING v elektronické podobě

předání kontaktů na partnery a případné stávající dodavatele pro CZSA

předání kontaktů na zahraniční subjekty – ISF a další federace, případně další užitečné

vše další, co se bude jevit jako důležité a není uvedeno výše

Má rezignace neznamená, že bych přestal mít rád hory a že by pro mě skyrunning přestal být krásným sportem. Dále jej budu sledovat a snad se mi i podaří se ještě někdy, někde ukázat na startu nebo na trati.

Díky vám za to, že jste byli při tom všem jakýmkoli způsobem se mnou a přeji si, ať vše dál funguje minimálně podobně nebo spíš ještě lépe.

Sam

Sam Straka, president CZSA