Ještě v roce 2019 jste byli zvyklí, že vedle CZECH RANKING CZSA, kde boduje jen poměrně omezený počet závodníků a závodnic z popředí výsledkové listiny, existuje i další dlouhodobá soutěž nazvaná RANKING52, kde mohlo bodovat mnohem více běžců a běžkyň, také počet hodnocených závodů byl o hodně vyšší a kromě českých závodů zde byly zařazeny i další kvalitní zahraniční závody s šancí, že se na nich mohou objevit čeští závodníci.

Bohužel z nedostatku času a snad i pocitu, že o tuto soutěž není takový zájem, její vyhodnocování v polovině roku 2019 skončilo a s prakticky zrušenou sezonou 2020 ani nedošlo k jejímu dalšímu obnovení.

V souvislosti s letošní členskou schůzí však došlo k nabídce pomoci s dalším zpracováváním soutěže RANKING52 od jednoho z našich členů.

Aktualizaci tak bude po jednotlivých závodech zajišťovat Tomáš Kotala.

Zpracovateli, jak je uvedeno v textu pravidel níže se pak rozumí dvojice Tomáš Kotala a Sam Straka, případně doplněná pro schvalování dalších nových závodů do RANKING52 dalším/i členem/členy výkonného výboru CZSA.

V RANKING52 nedošlo k žádným velkým změnám a způsob bodování zůstává zachován. Snad jediná podstatnější změna je v tom, že dříve zde mohli bodovat všichni závodníci z Česka. Od sezony 2021 se do RANKING52 budou započítávat výsledky pouze členů CZSA.

PRAVIDLA HODNOCENÍ RANKING52

  1. Bude se vyhodnocovat pořadí rankingu pro všechny závody a všechny discipliny dohromady tedy pouze celkové pořadí.

  2. Ranking závodníka se bude průběžně vyhodnocovat za období 13 měsíců od aktuálního data aktualizace rankingu zpětně s tím, že nebudou započítávány dva stejné závody ze dvou období.

  3. Do rankingu se započítávají všechny závody zařazené do RANKING52.

  4. Ranking bude aktualizován v průběhu 1-2 týdnů po konání závodu, který je do rankingu zařazen. (resp. bude snaha to zvládnout)

  5. Do rankingu budou zařazeny oficiální skyrunning závody v Česku, závody Mistrovství České republiky, Mistrovství světa nebo Evropy, závody zařazené do SWS a další zahraniční závody, které budou do seznamu závodů hodnocených v Rankingu zařazeny zpracovateli RANKING52 s minimálním předstihem 2 měsíců před konáním konkrétního závodu (bude se jednat především o závody, které mají dobrou tradici, organizaci a garantují dobrou konkurenci závodníků a odpovídají pravidlům skyrunningu ISF). Návrh na zařazení závodu do Rankingu může s dostatečným předstihem podat i jakýkoli člen CZSA se splněnými všemi svými povinnostmi.

  6. O zařazení závodu do rankingu rozhodují zpracovatelé RANKING52.

  7. Bude prováděno hodnocení rankingu bez ohledu na věkové kategorie pouze a zvlášť v mužské a ženské kategorii

  8. Výpočet bodů pro hodnocení rankingu bude pro každý závod zařazený do hodnocení následující: ((čas vítěze+čas 2.+čas 3.)/3)/čas závodníka)x1000, matematicky zaokrouhleno na celé číslo. Časy vítěze a dalších dvou v pořadí se berou buď jako časy z mužské kategorie, nebo ženské kategorie. Pro přepočet kvality závodu budou použity následující koeficienty: MS a ME – 1,2; SWS – 1,1; ostatní zahraniční závody – 1; MČR – 0,9; Ostatní závody v ČR – 0,85

  9. Do hodnocení rankingu budou započítány výsledky všech českých závodníků a závodnic (v den konání konkrétního závodu jsou členy CZSA), kteří dokončí závod v limitu stanoveném pro daný závod pořadatelem v propozicích.

  10. Jakékoli reklamace na hodnocení rankingu prosím zasílejte e-mailem na adresu sam(at)skyrunning.cz

Aby na jednom místě byly informace nejen k obnovovanému RANKING52, ale i soutěži CZECH RANKING CZSA, uvedu zde základní informace a pravidla.

PRAVIDLA HODNOCENÍ CZECH RANKING CZSA 2021

1 Bude se vyhodnocovat pořadí rankingu pro všechny závody a všechny discipliny dohromady tedy pouze celkové pořadí.

2 Ranking závodníka se bude průběžně vyhodnocovat za období 52 týdnů resp. 13 měsíců (pro eliminování drobných termínových posunů závodů) od aktuálního data aktualizace rankingu zpětně s tím, že nebudou započítávány dva stejné závody ze dvou období.

3 V rankingu se hodnotí/oceňují všechny závody zařazené do CZECH RANKING CZSA.

4 Ranking bude aktualizován v průběhu 1-2 týdnů po konání závodu, který je do rankingu zařazen. (resp. bude snaha to zvládnout)

5 Do rankingu budou zařazeny oficiální skyrunning závody v Česku, závody Mistrovství České republiky, Mistrovství světa nebo Evropy

7 Bude prováděno hodnocení rankingu bez ohledu na věkové kategorie pouze a zvlášť v mužské a ženské kategorii. Dále bude vyhodnocováno i pořadí v kategoriích JUNIOR (do 19 let včetně) a U23 (20-23 let).

8 Jak bude CZECH RANKING CZSA hodnocen

V rámci 52-týdenního cyklu budou každému závodníkovi/závodnici bodujícímu v Rankingu započítány tři bodově nejlepší výsledky.

V rámci každého závodu bude bodově hodnoceno maximálně 20 mužů a 10 žen bez rozdílu věku. V kategoriích Junior a U23 budou hodnoceni všichni finišující uvedení ve výsledkové listině daného závodu dle jejich celkového pořadí dle pohlaví.

Výpočet bodů pro muže:

základní vzorec je (A10/Tz)*1000*(1/(A20/T1)*I/(1+log10(P))

Tz – čas závodníka hh:mm:ss

T1 – čas vítěze hh:mm:ss

A10 – průměr časů prvních deseti závodníků

A20 – průměr časů prvních dvaceti závodníků

I – index závodu (MČR – 1,4; ostatní české závody – 1; ME a MS – 2)

P – pořadí v závodě Muži bez rozdílu věku

Výpočet bodů pro ženy:

základní vzorec je (A5/Tz)*1000*(1/(A10/T1)*I/(1+log10(P))

Tz – čas závodnice hh:mm:ss

T1 – čas vítězky hh:mm:ss

A5 – průměr časů prvních pěti závodnic

A10 – průměr časů prvních deseti závodnic

I – index závodu (MČR – 1,4; ostatní české závody – 1; ME a MS – 2)

P – pořadí v závodě Ženy bez rozdílu věku

Vypočtené bodové hodnocení je zaokrouhleno na celá čísla.

U ME a MS jsou pro výpočty použity časy T1, Tz, A5, A10, A20 z celkového pořadí dle pohlaví. Index I je pro MS a ME 2.

Podobným způsobem bude hodnocen CZECH RANKING CZSA i pro kategorie mladých Junior (do 19 let včetně) a U23 (20-23 let). Vzhledem k odlišně hodnoceným věkovým kategoriím mladých na Youth World Skyrunning Champs budou výsledky SkyRace® a VK konkrétních závodníků a závodnic na tomto MS do CZECH RANKING CZSA započítány tak, jak vyjdou s použitím výše uvedených vzorců pro celkové pořadí dle pohlaví v kategoriích Youth A, Youth B a U23.

9 Na ME, MS i Youth MS se bude do Rankingu započítávat i závod VK.

10 Pro výpočet bodů Rankingu se použije kompletní výsledková listina časů s tím, že hodnoceno bude 20 prvních mužů a deset prvních žen s českým občanstvím nebo trvale žijících v Česku.

11 Po posledním závodě sezony daného roku bude vyhodnoceno konečné pořadí CZECH RANKING CZSA pro aktuální rok ve všech kategoriích. Vyhlášení bude uskutečněno v rámci vyhlášení výsledků tohoto posledního závodu a pro předání cen je vyžadována osobní účast závodníka/závodnice V případě neúčasti cena nebude udělena. Výjimku lze udělit v případě vážných důvodů po schválení vedením CZSA.

12 Jakékoli reklamace na hodnocení rankingu prosím zasílejte e-mailem na adresu sam(at)skyrunning.cz

Aktuální tabulky obou dlouhodobých soutěží CZECH RANKING CZSA i RANKING52 si budete moci vždy stáhnout z cloudu na adrese: http://u.pc.cd/2NKrtalK v adresáři RANKING.