LogoCZSA6bV poslední době jsem zaznamenal několik dotazů k platbám členských příspěvků a bude dobře tu věc vyjasnit a vysvětlit. Zároveň jsme se rozhodli zavést jasný a předem definovaný model platnosti členských příspěvků.

První, co zde popíši je nový model platnosti členských příspěvků, protože ten se týká nejen nových členů, ale i stávajících. Dále pak zde zrekapituluji věci, které jsou uvedeny i jinde, ale bude dobře je zopakovat a shrnout na jednom místě.

Model platnosti členských příspěvků

V současné době naši členové získávají od našich partnerů celou řadu různých benefitů většinou ve formě slev, které při jejich i jen částečném využití jsou vyšší než aktuální roční příspěvek.

Aby podmínky byly fair a zároveň dostatečně jednoduché, použijeme nadále pro platnost členských příspěvků podobný systém, jako je použit u dálničních známek. Platnost uhrazených ročních členských příspěvků a tedy i zároveň možnost čerpat veškeré výhody plynoucí z členství v asociaci se nadále počítá od 1.prosince aktuálního roku (xxxx) do 31.1. roku xxxx+2. V případě, že člen uhradí příspěvky kdykoli v průběhu roku a má zájem čerpat výhody člena ihned, je jeho příspěvek platný pro období od připsání platby příspěvku na účet asociace do 31.1. následujícího roku.

Pro vysvětlení, uhradí li nový člen po své přihlášce své příspěvky v listopadu 2014 a projeví zájem, aby se mu počítaly pro rok 2015, platí mu tyto příspěvky již od 1.12.2014 a může využívat výhod člena od tohoto data do 31.1.2016.

Stávající člen, který uhradí příspěvky kdykoli od nynějška do 31.1.2015 nemá nijak přerušeno členství ani nemá přerušenu možnost využívat výhod člena. Pokud neuhradí své příspěvky do 31.1.2015, jeho členství se přeruší, bude vyřazen ze seznamu členů asociace, který poskytujeme pro kontrolu našim partnerům a bude do něj zařazen opět až po přijetí jeho platby na náš účet.

Výše členských příspěvků, způsob platby, ID číslo

Příspěvky pro rok 2015 zůstávají stále ve stejné výši a jsou 500,-Kč. Příspěvky přijímáme v důvodu průhlednosti financování asociace přednostně na bankovní účet číslo 2000401866/2010. Jako variabilní symbol se uvádí ID číslo v asociaci, které je tvořeno datem narození ve tvaru RRMMDDXXXX (kde XXXX je členské pořadové číslo v asociaci), případně do zprávy lze rovněž uvést své jméno.

Výše uvedený variabilní symbol je tedy zároveň i ID člena v asociaci (například 8307210124). Toto je důležité i pro uplatňování případných slev pro členy asociace.

Tabulku členů s jejich ID aktualizujeme u našich partnerů po přijetí příspěvků na účet a cca v týdenních periodách. Speciální tabulku pro HUDY, kde jsou doplněna i registrační čísla v HUDY, pak aktualizujeme po dohodě s HUDY vždy koncem každého měsíce.

Příspěvky členů reprezentace

Závodníci, kteří jsou vybráni do širší nominace reprezentačního týmu pro daný rok (bude zveřejněno nejpozději do půlky ledna – ale spíše dříve – a následně může být i dále doplňováno a aktualizováno), jsou zproštěni platby členských příspěvků (platba je pro ně dobrovolná).

Je třeba zdůraznit, že členem i širší nominace reprezentace se může stát pouze člen CZSA. Je to dáno stanovami asociace a jedním z důvodů je i to, že závodník jako člen asociace se zavazuje například k etickému chování fair play a po přistoupení asociace k České chartě proti dopingu je tím vázán i světovým antidopingovým kodexem.

Co získá člen asociace oproti ostatním

  • Členem i širšího výběru reprezentace bude moci být pouze člen asociace (stále platí již od roku 2013, že jsou nominovaní členové i širší reprezentace zproštěni členského příspěvku, je pro ně dobrovolný).

  • Pouze členové CZSA mohou dle stanov ovlivňovat chod a směřování asociace. V průběhu času svými připomínkami, náměty, nápady s kterými budou kontaktovat členy výkonného výboru asociace nebo v rámci valné hromady.

  • Pouze členové CZSA mohou být voleni do orgánů CZSA

  • Při organizaci výjezdů na závody s využitím výhod asociace budou preferováni členové asociace.

  • V případě konkrétních dotazů k závodům, tréninku, výbavě a podobně budou mít přednost členové asociace. Tím nechceme říct, že když se nás na něco zeptá nečlen, že dotaz budeme ignorovat. Nakonec mnozí z vás se již v minulosti přesvědčili o opaku. Ale protože i naše časové kapacity jsou omezené, členové prostě budou mít přednost.

  • Členové asociace mohou navrhovat zařazení závodů do Rankingu CZSA.

  • Pouze členové CZSA mohou využívat benefity, které jsou nabízeny našimi partnery, nebo které připravíme ve spolupráci například s pořadateli konkrétních závodů.