Přihláška člena asociace

Share

LogoCZSA6b

PŘIHLÁŠKA ČLENA CZSA

  PODMÍNKY

 • Prohlašuji, že jsem se seznámil se stanovami CZSA a jako člen CZSA je budu dodržovat.
  Jsem si vědom toho, že členem CZSA se stanu po schválení mé přihlášky výkonným výborem a po uhrazení členského příspěvku.
 • Zde stáhnete platné znění stanov CZSA
 • POVINNÉ OSOBNÍ ÚDAJE

 • NEPOVINNÉ INFORMACE

 • INFORMACE A SOUHLAS (osobní údaje)

 • Před schválením členství výkonným výborem mohou být informace uvedené v přihlášce zkontrolovány.
 • Zasláním této přihlášky dobrovolně uděluji CZSA souhlas k tomu, aby moje osobní údaje, konkrétně jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, emailovou adresu, telefonní číslo a další informace obsažené v přihlášce uchovávala a zpracovávala po dobu mého členství v CZSA za účelem evidence členů CZSA. Dále prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé a že jsem byl(a) ze strany CZSA informován(a) o:
  právu na přístup k osobním údajů;
  právu na opravu osobních údajů;
  právu požadovat od CZSA jakožto správci osobních údajů vysvětlení v případě podezření, že ke zpracování osobních údajů dochází v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na výše uvedený účel zpracování);
  právu požadovat odstranění protiprávního stavu, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů;
  právu obrátit se v případě uvedeného podezření či odmítnutí odstranění uvedeného protiprávního stavu na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Příspěvky přijímáme v důvodu průhlednosti financování asociace přednostně na bankovní účet číslo 2000401866/2010. Jako variabilní symbol uveďte své ID v asociaci, které má strukturu – datum narození ve tvaru RRMMDDXXXX (kde XXXX je pořadové číslo vaší přihlášky, které vám zašleme e-mailem jako odpověď na vaši přihlášku např. 0087), případně do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.
 • Platby členských příspěvků
 • Přihlášku můžete rovněž odeslat vyplněnou v souboru, který stáhnete na níže uvedeném odkaze.

  Download dokumentů CZSA

 

Ověření přihlášky