V letošním roce se po dvou letech opět měla konat členská schůze CZSA. Původní idea byla uspořádat ji při příležitosti Mistrovství Česka v Ultra SkyMarathon® na závodě Nezmar Ultra SkyMarathon® v konci května. Pro malý zájem ze strany členů CZSA se nepodařilo obsadit pozice delegátů krajů pro tuto schůzi a muselo se tedy přistoupit k seznámení s programem a obsahem schůze pomocí internetu včetně provedení hlasování všemi členy rovněž pomocí on-line hlasovacího formuáře.

Konečný termín pro provedení hlasování byl stanoven na 30.4.2017. Aktivně se hlasování zúčastnilo 75,3% členů CZSA. U těch, kdo nehlasovali, bylo přihíženo, jakoby se zdrželi hlasování.

PROGRAM

  1. Úvod, představení, zplnomocnění k vedení schůze

  2. Změny ve vedení asociace – volby nového vedení

  3. Zpráva o činnosti

  4. Zpráva o hospodaření

  5. Rozpočet

  6. Činnost a forma činnosti na další období

  7. Zřízení komisí

  8. Volba revizora

  9. Diskuse

Kompletní zápis včetně hlasování o jednotlivých bodech a několika diskusních příspěvcích byl zaslán e-mailem všem aktuálním členům CZSA.

Pro informaci všem ostatním shrnu to podstatné.

Všechny body programu členské schůze byly odhlasovány a odsouhlaseny s tím, že u většiny bodů byl počet souhlasných hlasů nad 70%.

Členskou schůzí bylo zvoleno vedení CZSA (výkonný výbor) na další čtyřleté období:

Samuel Straka – předseda (president)

Zdeněk Kříž – místopředseda pro sport a závody (vicepresident)

Anna Straková – místopředseda pro vztah k zahraničí a se závodníky (vicepresident)

V tuto chvíli neobsazeny pozice:

místopředseda pro finance a marketing (vicepresident) – neobsazeno (do doby zvolení vykonává předseda)

zástupce organizátorů závodů – neobsazeno

Na neobsazené pozice budou průběžně hledáni vhodní kandidáti a jejich zvolení do funkcí proběhne formou internetového hlasování mezi členy CZSA.

Složení nového výkonného výboru bylo schváleno 72,2% hlasů.

Vedle českých pojmenování funkcí výkonného výboru předseda a místopředseda se používají pojmenování president a vicepresident především proto, že velká část komunikace výkonného výboru směřuje rovněž do zahraničí a tato pojmenování jsou tedy obecně srozumitelnější.

Stále nedošlo ke zřízení speciálních komisí zabývajících se určitou konkrétní problematikou v rámci skyrunningu a jejich funkce je v tuto chvíli suplována členy výkonného výboru. Je však zájem toto v dalším období změnit.

Disciplinární a antidopingová

S přistoupením k světové chartě proti dopingu prostřednictvím Českého antidopingového výboru je nutné tuto komisi ustavit, aby byla schopna řešit případné prohřešky. Aktuálně ji supluje výkonný výbor a nebylo třeba nic řešit. Optimální stav to ale není.

Technická a sportovní

Měla by spolupracovat s pořadateli závodů. Dohlížet na dodržování pravidel. Měla by spolupracovat i na sledování technických trendů vybavení pro skyrunning. V oblasti vztahu s pořadateli a pravidel suplována presidentem CZSA.

Trenérská

Její zřízení a případné naplnění je v gesci vicepresidenta pro sport a závody – Zdeněk Kříž.

Závodníků

Doposud nebyla zapotřebí a vše mezi asociací a závodníky se řešilo přímo. Do budoucna by asi bylo užitečné mít když ne zrovna komisi, tak alespoň jednoho zástupce závodníků, který by tyto vztahy řešil a zprostředkovával. Aktuálně je v gesci Anny Strakové.

Mládeže

Její zřízení a případné naplnění je v gesci vicepresidenta pro sport a závody – Zdeněk Kříž.

Členskou schůzí byl rovněž na další dvouleté období zvolen revizor CZSA. Stal se jím opět Jan Bartas, který neměl protikandidáta. Díky za jeho dosavadní práci i za ochotu v této funkci dál pokračovat.